آناتومی کلیه

تصویر شماتیک

کلیه چطور کار می کند؟

+ نوشته شده توسط فرهاد حسنی در پنجشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۸۹ و ساعت 11:9 |